ഇന്നത്തെ തീയതി :

Tuesday, July 10, 2007

അച്ചുവിന്റെ കുളി ബക്കറ്റിലാണ്...

ഒരു ദിവസം അച്ചുവിനു തോന്നി ബകറ്റില്‍ കയറി നിന്നു കുളിക്കാം എന്ന്... വീഴും എന്ന് അറിയാമായിട്ടും അവന്‍ അതില്‍ കയറി നിന്ന് കുളിച്ചു....ആദര്‍ശ് എന്ന അച്ചു.....

Popular Posts

സന്ദര്‍ശകര്‍ വന്ന വഴി